Przeskocz nawigację

wyniki konkursu: Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku

Treść protokołu z posiedzenia Sadu Konkursowego:

W dniu 11.04.2017 r. odbyły się obrady Sądu Konkursowego oceniającego prace w Konkursie „Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku" na zaprojektowanie i zaaranżowanie w wyznaczonym obszarze małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki, wykonanej z betonu. Do konkursu wpłynęło w terminie 168 prac i jedna po terminie, która z tego powodu została wykluczona z konkursu.

Regulaminowy skład Sądu Konkursowego:
1. Tomasz Rygalik - Przewodniczący - projektant;
2. Zbigniew Maćków - architekt - SARP Wrocław;
3. Przemysław Łukasik - architekt - SARP Katowice;
4. Elżbieta Molak - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
5. Beata Wartenberg - przedstawiciel Miasta Opola - Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa Urzędu Miasta Opola;
6. Anna Potocka - Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu;
7. Jacek Połącarz - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.;
8. Łukasz Żyła - Prezes KROE Sp. z o.o.;
9. Marek Nowacki - Sędzia Referent - architekt - SARP Opole.

POSIEDZENIE
11.04.2017

1. Podpisanie listy obecności.
2. Omówienie regulaminu konkursu.
3. Wybór Przewodniczącego Sądu Konkursowego w osobie Pana Tomasza Rygalika.
4. Omówienie z udziałem prawnika błędów formalnych złożonych wniosków:
a) 28 prac o numerach: 19, 22, 29, 32, 33, 37, 40, 42, 48, 49, 54, 56, 59, 69, 77, 83, 86, 90, 91, 98, 103, 118, 120, 122, 136, 139, 151, 152 zawierało błędy formalne związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich przez osoby biorące udział w Konkursie. Z uwagi na usuwalny charakter błędów wezwano uczestników, w których wnioskach ujawniono te nieprawidłowości do ich usunięcia. Błędy zostały usunięte.
b) z powodu błędów natury formalno-prawnej mających charakter nieusuwalny podjęto decyzję o nie dopuszczeniu do konkursu 13 prac. W 9 pracach o numerach 7, 11, 13, 21, 79, 88, 95, 141,168 nie podpisano wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Nie dopuszczono pracy o numerze 126 z powodu złamania przez wnioskodawcę zasady anonimowości uczestnika konkursu, natomiast dwóch prac o numerach 70 i 72 z uwagi na to, że zostały złożone przez tego samego uczestnika, praca o numerze 120 nie została dopuszczona do konkursu z powodu nieprzedłożenia oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich drugiego z dwóch wspólnie występujących uczestników konkursu mimo wezwania do uzupełnienia wniosku.
5. Wizja lokalna przeprowadzona przez członków Sądu Konkursowego Opolskiego Rynku ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej w Regulaminie Konkursu wschodniej jego pierzei.
6. Omówienie przez Sędziego Referenta 155 dopuszczonych prac.
7. Ustalenia dotyczące kwalifikacji prac i formy dopuszczenia prac do szczegółowej ich oceny przez Sąd Konkursowy.
8. Omówiono zgodności prac konkursowych z regulaminem pod kątem wymaganego sposobu prezentacji. Stwierdzono, że 4 prace o numerach 8, 15, 121, 159 zaprezentowano w innej formie, niż założono w regulaminie - płyta pcv lub karton zamiast wymaganej pianki technicznej 5 mm. Po drugie sprawdzono poprawność pokazania przedmiotu konkursu i czytelność planszy. Stwierdzono brakujące elementy w 27 pracach o numerach 8, 26, 37, 51, 55, 62, 67, 92, 93, 94, 100, 106, 109, 121, 140, 141, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 164. Ujawnione nieprawidłowości dotyczące wymienionych planszy Sąd Konkursowy postanowił pominąć  z uwagi na ich mało istotny charakter i prace te dopuścił do dalszej oceny.
9. Zakwalifikowanie 155 prac, jako spełniających kryterium możliwości realizacji.
10. Podjęcie przez Członków Sądu czynności zapoznania się z pracami, w oparciu o kryteria wymienione w regulaminie. Sąd postanowił ustalić próg uzyskania co najmniej 50 % z możliwych do otrzymania punktów dla prac, które zostaną poddane ponownej wspólnej ocenie przez Sąd.
11. Po przeprowadzeniu pierwszej oceny prac uznano, że 122 prace o numerach: 1,3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167 nie osiągnęły progu 50 wymaganych punktów. Pozostałe 33 prace o numerach 2, 5, 10, 16, 17, 26, 27, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 69, 83, 91, 94, 107, 111, 113, 115, 116, 122, 130, 134, 139, 157, 161, 162, 164 osiągnęły lub przekroczyły próg 50 wymaganych punktów. Prace te zakwalifikowano do kolejnego etapu pracy Sądu.
12. Przeprowadzenie szczegółowej analizy 33 prac wymienionych w pkt.10 protokołu.
13. Sąd przyznał ocenianym wspólnie pracom punktację jak w załączonej, do niniejszego protokołu, tabeli.
14. Sąd postanowił dziesięć pierwszych prac, o najwyższej punktacji poddać ponownej analizie celem podjęcia decyzji o sposobie rozdzielenia środków przewidzianych na nagrody.
15. Sąd podjął decyzję o nie przyznaniu wyróżnień i wzmocnieniu finansowym głównej nagrody. Sąd Konkursowy jednogłośnie postanowił nagrodzić następujące trzy prace;

I. Nagroda - 16 000 zł brutto - praca nr 162 - Miłosz Korczak, Tomasz Kierończyk

Uzasadnienie:
Jury doceniło przede wszystkim kompleksowe i spójne podejście autorów do zagadnienia miejskiej rekreacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zaproponowane siedziska oszczędne formalnie, acz wyraziste i dalekie od powszechnie multiplikowanych produktów, wprowadzają nową jakość
i porządkują przestrzeń publiczną w jednej z rynkowych pierzei. W połączeniu z charakterystycznym rysunkiem posadzki, a także wspomagane przez umiejętnie dobrane detale, tworzą koherentną i bardzo współczesną propozycję relaksu w najbardziej wymagającym miejskim kontekście. Organiczne linie i biopochodne konotacje widoczne w każdej decyzji projektowej, stanowią o dodatkowych walorach pracy i wespół ze zorganizowaną zielenią manifestują przywiązanie do natury jakże rzadko używane w miejskim biotopie. Zaproponowane rozwiązanie jednoznacznie określa granicę interwencji, wydzielając płaszczyznę „dywan", na którym umiejętnie zakomponowano siedziska. Ta decyzja pozwala na płynne powiązanie się z obecnym kontekstem posadzki miejskiej, jak również w przyszłości, po ewentualnej decyzji Miasta o renowacji czy wymianie nawierzchni Rynku.

 II. Nagroda - 8 000 zł brutto - praca nr 42 - Sebastian Dobiesz, Anna Grajper

Uzasadnienie:
Zjawiskowa, urzekająca forma dająca niezwykłe pole do interpretacji i przeróżnych miejskich aktywności. Mebel będący jednocześnie tożsamościowym totemem wyznaczającym nowe miejsce w obrębie już dobrze rozpoznanej miejskiej przestrzeni jak i rozpoznawalnym znakiem przestrzennym budującym nowy przekaz wizerunkowy miasta. Jury docenia jednocześnie konsekwencje autorów we wszystkich podstawowych decyzjach projektowych, gdzie nawet za cenę pewnych funkcjonalności, bezkompromisowo zdecydowano o oderwaniu mebli od podłoża i uzyskanie niezwykłego efektu wzmacniającego nadrzędny pomysł formalny.

III. Nagroda - 5 000 zł brutto - praca nr 52 - Błażej Jarosz

Uzasadnienie:
Projekt Modułowych Mebli Miejskich to niezwykle dojrzałe spojrzenie na projektowanie produktów dla przestrzeni publicznej. Na pierwszy rzut oka, jest to swobodnie odniesienie do tradycyjnych form, które buduje mocną relację z historycznym kontekstem architektonicznym. Wnikając w projekt głębiej odkrywamy jego wyrafinowaną wartość opierającą się na powściągliwym operowaniu językiem współczesnego designu. Na wskroś racjonalny modułowy system jest rzetelnie przemyślany pod każdym względem, wybijając się z pośród zabiegających o atencję przypadkowych nieprzemyślanych form nakreślonych w wielu konkursowych pracach. Spójność projektu wynikająca z precyzji, z jaką autor kształtuje subtelności walorów użytkowych, technologicznych i funkcjonalnych, zamykając całość w wyrazistych bryłach dostosowujących się do otoczenia.

Zgodnie z regulaminem nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu przelewem bankowym na wskazane konta.

15. Sporządzenie zaleceń pokonkursowych dla zwycięskiej prac:`
- zaleca się realizację w całej swojej integralności wraz z podłożem;
- zaleca się rozważenia przygotowania instalacji pod możliwość ładowania urządzeń mobilnych;
- rozważenie rezygnacji z elementów wody;
- rozważenie zwiększenia powierzchni zieleni;
- sugerujemy wykonanie podłoża w technologii lania na mokro w konsultacji z wykonawcą;
- doprowadzenie do realizacji musi się odbyć w ścisłej współpracy z wykonawcą.

16. Zakończenie pracy Sądu Konkursowego.

Jury pozostaje pod wrażeniem ilości rozwiązań i ich jakości, zaprezentowanych w tak ograniczonym formalnie temacie. Wielość obszarów eksploatowanych przez autorów świadczy o dużym potencjale w przestrzeni publicznej opolskiego Rynku możliwym do wykorzystania w budowaniu dobrego, przyjaznego mieszkańcom miasta, jednocześnie kreując jego pozytywny i współczesny wizerunek.


Załączniki do pobrania/wglądu:
- arkusz oceny 1 
- arkusz oceny 2
- lista uczestników konkursu
- protokół z nadania nowych numerów zgłoszonym pracom